Sociale doelen

DE SPEELHOEVE te Boechout

Kinderen van 2 tot 21 jaar...

De Speelhoeve is een heilpedagogisch dagverblijf (in termen van de subsidiërende overheid: semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen) voor 20 kinderen en jongeren van 2 tot 21 jaar met mentale en/of motorische handicaps.

De kinderen hebben een ernstige meervoudige beperking, dus een combinatie van een ernstige of diepe mentale handicap met bijkomende handicaps (zintuiglijke, motorische, autismespectrum stoornissen of gedragsmatige handicap) en vaak ook medische problemen.

Het is onze bedoeling om de kinderen zo dicht mogelijk bij hun thuissituatie ontwikkelingsbegeleiding en therapie te bieden. Hierdoor kunnen de ouders zelf ook voor hun kind blijven zorgen en wordt de vraag naar opname in een internaat uitgesteld of ove bodig. We doen dit in een aangepaste omgeving, met een team van deskundige opvoed(st)ers en (para-) medici, die nauw samenwerken met de ouders en de behandelende artsen van de kinderen. Met de vrijwillig(st)ers meegeteld werken er een twintigtal mensen op De Speelhoeve.

Ons aanbod bestaat uit een geïntegreerde leefgroepwerking met een multidisciplinaire paramedische omkadering waarbij Ieren, therapieën en verzorging een weldoordacht geheel vormen, aangepast aan de individuele zorgvragen van ieder kind

Het spelen, Ieren en werken in de Speel- hoeve gebeurt in kleine groepjes van kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd en is aangepast aan de individuele zorgvraag en mogelijkheden van ieder kind. Er zijn drie leefgroepen: ‘Goudwoud’ voor de kinderen tussen 2 en 7 jaar, ‘Klaterwater’ voor de kinderen tussen 7 en 12 jaar en de ‘Regenboog‘ voor kinderen tussen 12 en 21 jaar (momenteel is de oudste jongere 21 jaar). De kinderen gaan regelmatig zwemmen en geregeld zijn er uitstappen. Heel belangrijk is de harmoniserende en ontwikkelingsbevorderende sfeer.

De Speelhoeve vzw Vremdesesteenweg 23, 2531 Boechout - Vremde

BEGELEIDINGTEHUIS JUNO te Schoten

‘Thomas (7 jaar) en zijn zusje, IIse van 4 jaar wonen niet meer thuis. Hun moeder is verslaafd aan drugs en prostitueert zich. De vader van Thomas zit in de gevangenis en deze van Ilse is onbekend. Het milieu en de leefomstandigheden van het gezin maken dat de ouders er niet in slagen de dagelijks zorg voor hun kinderen op te nemen.’

Voor kinderen zoals Thomas en Ilse zijn er plaatsen waar ze kunnen wonen, opgroeien en begeleid worden. Begeleldingstehuis Juno ïs zo’n organisatie. 44 kinderen van 3 tot 21 jaar kunnen hier terecht. Deze kinderen bevinden zich in een zodanig problematische situatie dat ‘uithuisplaatsing’ nodig is.

Zorg opnemen voor jongeren houdt in dat we zo intensief mogelijk met ouders samenwerken en de verantwoordelijkheid in de opvoeding delen. Deze gezinsgerichte aanpak maakt dat ouders worden betrokken in het dagelijks Ieven van hun kinderen.

Ze zijn welkom in de leefgroep, eten mee, worden op de hoogte gehouden van het dagverloop, … Het ouderschap wordt anders ingevuld maar blijft bestaan tijdens de plaatsing.

Samen met het gezin wordt bekeken wie iets kan betekenen voor het kind, de jongere: buren, leerkrachten, tante,… Het activeren van hun netwerk Iaat toe dat mensen deel uitmaken van de gemeenschap en een solidair burgerschap opnemen. Als voorziening trachten wij hier verbindend te werken door mensen uit te nodigen om samen het traject van de jongere in te vullen.

Net als alle kinderen hebben ook deze kinderen zich aangepast aan hun leefsituatie. Zelfstandigheid of plantrekkerij, kansen zien, snel reageren,…hebben ze zich eigen gemaakt om zich te handhaven in moeilijke situaties.

Sommige overlevingsstrategieën die ze hierbij ontwikkeld hebben worden ervaren als ’ongepast’ in een ‘normale’ context. Roepen, slaan, spijbelen, liegen,… maar ook afstand houden van mensen, niemand vertrouwen,… zijn te begrijpen vanuit hun ervaringen. Deze brengen echter op termijn hun ontwikkeling en integratie in de samenleving in het gedrang.

Zorg opnemen voor deze kinderen gaat dan ook veel verder dan bed-bad en eten. Het anders- zijn, dat de kinderen in de thuissituatie zowel als door hun plaatsing ervaren, brengt hen in een kwetsbare positie. Aanspreken op hun krachten, hun sterkte en deze van hun gezin/familie is iets wat voorop staat in de begeleiding.

Telkens weer mogen we ervaren hoe mensen zich inspannen voor een betere toekomst voor hun kinderen, jongeren investeren in moeilijke omstandigheden in hun opleiding, houden zich aan afspraken, nemen zorg op voor anderen…

De kracht van mensen en hun streven naar een constructief samenleven maakt indruk.

SIANN VZW KNUFFELPAARDJES

Siann vzw: Ons grootste onderdeel is het equitherapiewerk met onze knuffel-therapiepaardjes: Viennetta, Magnum Mini, Lightning, Stardust, Twinkle, lndigo, Moya en lluna.

Het is onze bedoeling om deze paardjes toegankelijk te maken voor mensen die, door omstandigheden (ziekte, ouderdom, handicap, opname in instelling,…), geen contact meer met dieren kunnen hebben.

De paardjes brengen enthousiast bezoeken aan scholen voor bijzonder onderwijs, maken kinderen blij in de pediatrische afdelingen in het UZA en andere ziekenhuizen, geven ontspanning aan ouderen in rustoorden, verlichten het leven van patiënten in neurologische, psychiatrische en palliatieve settings en brengen knuffelbezoekjes op maat aan huis. Het bezoek wordt altijd afgesloten met lachende gezichten en de vraag wanneer de paardjes terug kunnen komen!

Een massa aan foto’s en informatie kun je terugvinden op onze website: www.siann.be

Sociale media: Voor Facebook en Instagram zoek je naar “Siann”.

Je kan ons vinden in Kontich, Keizershoek 200.
De telefoon rinkelt bij Tim De Bondt via 0475 92 34 06
de mail pingt via info@siann.be