Lions in België

Lions Clubs België is een bloeiende organisatie met een erg grote maatschappelijke impact die openstaat voor iedereen.

Meer dan 7000 leden (22.02.2022)
Meer dan 500 activiteiten/jaar
275 clubs (22.02.2022)
Meer dan € 5 miljoen ingezamelde fondsen/ jaar voor sociale doelen

Lions organisatie

Iedere club is autonoom en wordt geleid door een voorzitter (president) die jaarlijks wordt verkozen onder de leden van de club en volgens de statuten van iedere club. Een voorzitter kan éénmaal herkozen worden, maar het is gebruikelijk dat een voorzitter jaarlijks wisselt.

Hij wordt bijgestaan door één of twee vice-voorzitters (vice-presidents), een secretaris (secretary), een penningmeester (treasurer) en een protocolchef (protocol).

Iedere club heeft ook een tailtwister, die instaat voor de animatie van de vergaderingen.

De website-verantwoordelijke (internet) en de verantwoordelijke voor de effectieven (membership) zijn twee verplichte functies in een club. Zij zijn lid van het bestuur.

Iedere club heeft twee maandelijkse vergaderingen: één dinnervergadering en één werkvergadering.

Deze vergaderingen vinden plaats in het lokaal van de club of tenhuize van een lid. De vergaderingen beginnen meestal om 19.30 uur en het officiêle deel eindigt meestal omstreeks 22 uur.

Daar de vriendschap belangrijk is, worden op deze vergaderingen alle gesprekken over politiek, godsdienst of gesprekken die een sectair karakter hebben uitgesloten.

De regelmaat waarmee de vergaderingen worden bijgewoond, is een verplichting, uitgezonderd voor die leden die omwille van leeftijd, ziekte of om beroepsredenen tijdelijk een speciaal statuut hebben.

Iedere club beslist autonoom over hoeveel nieuwe leden zij werft en wie er wordt toegelaten tot de club.

Lions doelstellingen

Lions erecode