Lid worden

Informatie voor kandidaat leden

Iedere club is autonoom en wordt geleid door een voorzitter die jaarlijks wordt verkozen tussen de leden van de club en volgens de statuten van iedere club. Bij onze club in het tweejaarlijks.

Hij wordt bijgestaan door één of twee vice-voorzitters, een secretaris, een penningmeester en een protocoolchef.

Ieder club heeft ook een tailtwister, die instaat voor de animatie van de vergaderingen.
De Verantwoordelijke voor de Effectieven en de Penningmeester zijn twee verplichte functies in een club, die normaal lid zijn van het bestuur.

Onze Club heeft twee maandelijkse vergaderingen : één normale dinner vergadering en één werkvergadering.

Deze vergaderingen vinden plaats tenhuize van één van onze leden. De vergaderingen beginnen meestal om 20 uur en het officiële deel eindigt meestal omstreeks 22 uur. Daar de “vriendschap” belangrijk is, worden op deze vergaderingen alle gesprekken over politiek, godsdienst of gesprekken die een sectair karakter hebben uitgesloten.

De regelmaat waarmee de vergaderingen worden bijgewoond, is een verplichting, uitgezonderd voor die leden die omwille van leefdtijd, ziekte of om beroepsredenen tijdelijk een speciaal statuut hebben.

Iedere Club beslist autonoom over hoeveel nieuwe leden en wie er wordt toegelaten tot de club.

Men kan lid worden van een Lions Club, alleen op uitnodiging, mits minstens één peter (lid van de club) te hebben, en mits de collegiale goedkeuring van alle leden van de club.

Adressen en alle andere info over de leden, is strikt gereserveerd voor de leden van de associatie, en wordt onder geen enkel beding naar buiten gebracht

Ieder lid betaalt lidgeld aan de club

Alle gelden die worden verworven door akties georganiseerd door een lions Club, of door giften gegeven door derden aan de club gaan integraal naar het sociale doel van de club.

Alle administratieve kosten en alle persoonlijke kosten van de leden, worden integraal door de leden zelf betaald.

Ieder Lions lid is gehouden aan de gedragscode.

Nieuw Lid Worden

 Stuur een mail naar naar luc.leroy@outlook.com met de reden om lid te worden en uw contactgegevens en we nemen zo snel mogelijk met je contact op.